Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich sprzedawane są produkty oferowane przez sklep internetowy „WAZCAR”, którego właścicielem jest firma P.H. Wazcar Andrzej Zych, z siedzibą w Łodzi ul. Wojska Polskiego 190, 91-726 Łódź, zwana dalej Sprzedającym.

 1. Warunki sprzedaży drogą elektroniczną
  1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy osobą zamawiającą, a sklepem internetowym „WAZCAR”.
  2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówień, znajdujący się na stronie sklepu.
  3. Sprzedaż i wysyłka Towaru odbywa się jedynie na terenie Polski.
  4. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat.
  5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne do realizacji zamówienia.
  6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia.
  7. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  8. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży oraz skierować sprawę na drogę właściwych postępowań, w tym ścigania karnego.
  9. Dostarczenie towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
  10. Po złożeniu zamówienia, wysyłana jest wiadomość mailowa potwierdzająca zakup i podająca wszelkie informacje potrzebne do uiszczenia zapłaty i sfinalizowania zakupu. Moment wysłania maila przez Sprzedającego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupujacym. Prawa i obowiązki przechodzą na Klienta w momencie wysyłki towaru.
  11. Ceny oferowanych Towarów są cenami brutto.
  12. Do ceny zamawianego Towaru Sprzedający dolicza koszty przesyłki.
  13. Płatność za zakupy i dostawę można dokonywać:
   • przedpłatą przelewem na konto nr 05 1090 0088 0000 0001 4162 2256 w Santander Bank Polska S.A.
   • gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera.
 2. Zamawianie Towaru
  1. Aby zamówić towar w naszym sklepie należy dokonać rejestracji użytkownika.
  2. Oprócz możliwości skorzystania z systemu, możecie Państwo składać zamówienia w tradycyjnej formie: na adres mailowy handel@wazcar.pl , należy wpisać nazwę produktu, ilość, cenę oraz dane zamawiającego (imię nazwisko, adres, email lub telefon, w przypadku firm - pełną nazwę oraz dodatkowo nr NIP) oraz adres dostawy, telefonicznie 42 616 17 50 poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00 sobota 8:00-14:00.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego „WAZCAR”, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Termin realizacji.
  1. Zamówiony i opłacony towar dostarcza firma kurierska zwyczajowo w terminie 24 godzin. Jednak termin ten z przyczyn niezależnych od firmy „WAZCAR” może wydłużyć się, jednak nie powinien on absolutnie przekroczyć 7 dni.
  2. Wszystkie ewentualne problemy, zapytania i niejasności prosimy kierować na adres handel@wazcar.pl.
 4. Odbiór paczki.
  1. Po odbiorze, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamawianym towarem. W przypadku uszkodzeń towaru znajdującego się w paczce odbiorca jest zobowiązany do nieodbierania paczki od kuriera. Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może to zgłosić telefonicznie przewoźnikowi.
  2. W celu złożenia i poprawnego rozpatrzenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych podczas transportu, kupujący jest zobowiązany do właściwego wypełnienia protokołu szkody przy udziale kuriera dostarczającego przesyłkę.
 5. Zwroty.
  1. Kupujący będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (PH WAZCAR, ul. Wojska Polskiego 190 91-726 Łódź, handel@wazcar.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  2. W celu wykonania prawa odstąpienia, Kupujący składa oświadczenie woli o odstąpieniu w formie pisemnej zgodnie z poniższym wzorem:

   „Ja niżej podpisany, (imię i nazwisko), składam oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru oznaczonego jako (kod towaru i nazwa) zawartej ze sklepem internetowym „WAZCAR” w dniu (data) (podpis)”.

  3. Poprzez złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu, umowę uznaje się za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
  4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu tj. bez śladów użycia lub uszkodzenia.
  5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu.
  6. Towar należy przesłać do sklepu „WAZCAR” wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kupujący zobowiązany jest przesłać zwracany Towar w oryginalnym opakowaniu (odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura) na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.
  7. Po otrzymaniu nieuszkodzonego i nieużywanego towaru Sklep zobowiązuje się zwrócić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w przeciągu 14 dni, Kupującemu przedpłaconą/zapłaconą cenę zwróconego Towaru. Zwrot ceny odbywa się przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe.
  8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru Kupujący może dokonać także zamiany Towaru na inny wskazany przez niego towar. Sklep dokona wymiany Towaru na inny Towar o ile wymiana będzie możliwa po wcześniejszym zawiadomieniu o tym Sklepu i uzgodnieniu z nim szczegółów wymiany. Wymiana towaru odbywa się na koszt Kupującego. Kupujący zobowiązany jest przesłać zwracany Towar (odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem) na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego. Ostateczna cena uwzględniać będzie różnice w cenie Towaru wymienianego z wymienianym.
  9. W razie wątpliwości i pytań w zakresie dokonywania procedury zwrotu Kupujący może wysłać wiadomość na adres e-mailowy: reklamacje@wazcar.pl lub zadzwonić pod numerem telefonu 785 002 021 lub 42 616 17 50.
 6. Reklamacje
  1. Jeśli w przeciągu dwóch lat od daty wydania Towaru Kupujący będący Konsumentem stwierdzi niezgodność zakupionego Towaru z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
  2. W celu skorzystania z powyższych uprawnień Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem „WAZCAR”, wysyłając wiadomość na adres e-mailowy reklamacje@wazcar.pl. W wiadomości należy podać imię i nazwisko Kupującego, nazwę Towaru, nr Towaru oraz dokładny opis jego niezgodności z umową, datę nabycia, dowód nabycia (paragon, faktura) i datę ujawnienia się niezgodności Towaru z umową, Kupujący wskazuje także czy żąda naprawy czy wymiany Towaru. Kupujący może dodatkowo uzyskać potrzebne informacje pod nr tel. 785 002 021 lub 42 616 17 50. Druk reklamacji do pobrania pod adresem www.sklep.wazcar.pl.
  3. W przypadku wystąpienia niezgodności Towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy domniemywa się, że niezgodność Towaru z umową istniała w chwili wydania.
  4. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
  5. Wskazane w pkt. 5.1 uprawnienia Kupującego wygasają w przypadku niezgłoszenia niezgodności Towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od daty ujawnienia się niezgodności Towaru z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia na adres e-mailowy reklamacje@wazcar.pl. na druku oznaczonym w pkt.2
  6. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku od daty stwierdzenia wady lub niezgodności Towaru z umową. Termin ten nie może upłynąć przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru. Zawiadomienie Sprzedającego o niezgodności Towaru przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie także w czasie naprawy, wymiany oraz prowadzenia rokowań w celu załatwienia reklamacji jednak nie dłuższy niż trzy miesiące od daty zawiadomienia.
  7. Po otrzymaniu odpowiedzi od Sklepu „WAZCAR”, Kupujący w celu skorzystania z uprawnień przesyła reklamowany Towar w oryginalnym opakowaniu (zabezpieczony przed uszkodzeniem) nie noszący śladów montażu wraz z dokładnym opisem wady oraz dowodem zakupu (paragon, faktura) za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa) bądź kurierem na swój koszt na adres siedziby Sprzedającego.
  8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwraca udokumentowany koszt przesłania Towaru do Sprzedającego. Zwrot kosztu dokonany zostanie przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe, przy czym Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego Towaru.
  9. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny zgodnie żądaniem Kupującego, stanem i właściwościami Towaru oraz możliwościami Sprzedającego. Jeśli naprawa nie będzie możliwa lub będzie niosła nadmierne koszty, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego, w takim wypadku Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy przy czym prawo odstąpienia nie przysługuje jeśli wada rzeczy lub niezgodność Towaru z umową jest nieistotna lub stosunkowego obniżenia ceny Towaru. W razie odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny Sklep „WAZCAR” zobowiązuje się zwrócić Kupującemu odpowiednio równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki) lub różnicy ceny.
  10. Reklamacje będące skutkiem uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu spisanego wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę.
  11. W razie dokonania naprawy lub wymiany Sprzedający prześle wymieniony lub naprawiony Towar na swój koszt. Brak zawiadomienia przez Sprzedającego o nieuznaniu reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedającego poczytuje się za uznanie reklamacji.
  12. Naprawa lub wymiana Towaru nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty uznania reklamacji przez Sprzedającego.
  13. W razie nabycia Towaru przez Kupującego w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej (rękojmia za wady prawne).
  14. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniona przez Sprzedającego lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
  15. Jeżeli Kupujący odstępuje od umowy z powodu wady sprzedanego Towaru, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia. Jeżeli Kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
  16. Jeżeli Sprzedający dokonał wymiany Towaru, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł Kupujący, w tym koszt przesyłki reklamowanego Towaru.
  17. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli Kupujący nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej wykryciu. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.
  18. Podstawą do reklamacji zaworu EGR oraz wtryskiwaczy paliwa jest załączenie kopii faktury lub rachunku z serwisu który dokonał montażu oraz wydruku z  komputera diagnostycznego przedstawiającego kod usterki.
  19. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od dnia wydania Towaru.
  20. Do procedury zgłoszenia wadliwości Towaru stosuje się odpowiednio pkt. 5 i 7 Działu 6.REKLAMACJE.
 7. TecDoc® i Zdjęcia
  1. Opisy i zdjęcia prezentowane w sklepie pochodzą z katalogu TecDoc®.
  2. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe.
 8. Zmiany regulaminu
  1. Sprzedający uprawniony jest do dokonania zamiany regulaminu. W wypadku planowanej zmiany, na trzydzieści dni przed planowaną zmianą regulaminu Sprzedający poinformuje o tym na swojej stronie e-sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od daty pojawienia się nowego regulaminu na stronie e-sklepu.